ഇ പാസ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു; പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി

Indian-passport-866x487

 

ഇ പാസ്പോർട്ട് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും.പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഇ–പാസ്‌പോർട്ടുകൾ വരുംവർഷം നടപ്പാക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Search

Latest News

More Popular