സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലുകളിൽ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടന്ന കാട്ടാക്കടയിലെ ഹോട്ടലും പൂട്ടി

IMG_20230708_211851_(1200_x_628_pixel)

കേൾക്കാംകാട്ടാക്കട: വിശപ്പുരഹിത കേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരംഭിച്ച സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലുകളിൽ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടന്ന ഹോട്ടലും പൂട്ടി.

സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ. വൈദ്യുതി കുടിശ്ശികയടക്കം അടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നടത്തിപ്പുകാർ.

2022 മേയിൽ 35 സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലുകൾക്ക് തുടക്കംകുറിച്ച് മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച കാട്ടാക്കടയിലെ സുഭിക്ഷാ ഹോട്ടലിനാണ് താഴുവീണത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Latest News

More Popular

error: Content is protected !!